Атестація педагогів

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:
крок за кроком –працюємо з документами та
приймаємо організаційні рішення

Керівникам навчальних закладів та членам атестаційних комісій важливо не припуститися помилок під час оформлення документації з атестації, зокрема у атестаційних листах, визначенні строку проходження позачергової атестації, порядку складання характеристики діяльності педагогічних працівників, плану заходів з підготовки та проведення атестації, оформленні стенду з питань атестації тощо.
Під час оформлення атестаційних документів педагогічних працівників адміністрації навчального закладу стануть у нагоді запропоновані методичні рекомендації, присвячені організаційним питанням атестації педагогічних працівників.
Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.
Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1473 від 20 грудня 2011 року.
До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані педагоги навчального закладу. Атестація базується на принципах:
демократизму;
гуманності та доброзичливого ставлення;
об’єктивності;
відкритості;
загальності;
всебічності;
систематичності;
колегіальності;
доступності та гласності;
безперервної освіти і самовдосконалення;
Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності посаді, яку вони займають, рівня кваліфікації. Мета атестації:
активізація творчої професійної діяльності;
стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти;
якісної роботи;
підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;
забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.
Умови атестації:
наявність спеціальної освіти;
підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів;
володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків.
Роботу, пов’язану з проведенням атестацій, бажано розбити на окремі пункти:
ознайомлення педагогів, зокрема тих, які підлягають черговій або позачерговій атестації, з нормативними документами про атестацію.;
складання плану курсової підготовки на наступний навчальний рік;
підготовка наказу про створення атестаційної комісії – тут слід реалізувати принцип демократизму та колегіальності. Для цього бажано вивчити пропозиції членів педагогічного колективу стосовно персонального складу комісії. З цією метою можна провести анонімне анкетування. Кожен педагог отримує аркуш зі списком всіх членів педагогічного колективу, в якому він повинен підкреслити прізвища тих, кого вважає гідним перебувати в атестаційній комісії.  Враховуючи думку колективу та посилаючись на п. 6.2 розділу VI Типового положення, директор навчального закладу наказом створює атестаційну комісію.
Під час складання графіка проходження атестації враховується:
проходження педагогічним працівником попередньої атестації;
необхідність атестації тих, хто не був атестований в черговому порядку за останні 5 років, а також молодих спеціалістів зі стажем не менше 3  років;
можливість педагогічних працівників атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації;
можливість позачергової атестації тих, хто бажає підвищити раніше встановлену категорію або кваліфікаційний розряд;
вивчення роботи педагогів, які атестуються. Проведення нарад з питань атестації, засідань методичних комісій, звітів на робочих місцях, відкритих уроків, виховних та позакласних заходів;
узагальнення матеріалів та написання характеристик педагогів.Ознайомлення з характеристиками кожного педагога, що атестується, співбесіда з ним, оцінювання його педагогічної діяльності педколективом;
подання до атестаційної комісії при міському (районному) органі державного управління освітою документа про надання, підтвердження (непідтвердження) педагогічним працівником кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», про відповідність раніше присвоєним педагогічним знанням, присвоєння педагогічного звання, а «також про відповідне моральне і матеріальне заохочення (нагородження грамотою, відзначення премією);
видання наказу про результати атестації, ознайомлення з ним колективу педагогів, які атестувались та подання виписки з наказу про підсумки атестації до бухгалтерії.

 

Перелік деяких нормативно-правових актів
з питань атестації педагогічних працівників
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти».

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Стаття 40 (частина 1, пункт 2), стаття 96.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р.
№ 963.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (зі змінами і доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» від 26.04.2003 р. № 632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 04.07.2005 р. № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2005 р. № 754/11034.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.10.2005 р. № 1130/11410.

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.1993 р. № 102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 р.
за № 56 (зі змінами і доповненнями).

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1412.2010 р. за № 1255/18550, із змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказом МОН молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 січня 2011 р. № 1/9-6.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 20.01.2011 р.
№ 1/9-34.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26 січня 2011 р. № 1/9-44.

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 23 вересня 2011 р. № 1/9-727.

 

Повноваження атестаційної комісії

Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 01 березня має вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестують. З цією метою атестаційна комісія має право: відвідуватиуроки (навчальні заняття), відвідувати позаурочні (поза навчальні) заходи; вивчати рівень навчальних досягнень учнів з навчального предмета (дисципліни) що викладає педагогічний працівник; ознайомлюватися з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків; ознайомлюватися з документацією щодо участі педагогічного працівника у роботі методичних комісій, міських методичних секцій, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

Атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді
(п. 2.12 Положення)

Присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям)
(п. 2.12 Положення)

Порушувати клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»), про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням або/та про присвоєння педагогічних звань
(п. 2.12 Положення)

Створювати експертні групи для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників
(п. 2.15 Положення)
Приймати рішення щодо перенесення терміну чергової атестації певних працівників (якщо є відповідні заяви працівників) не лише до 20 жовтня, а й в інші строки
(п. 3.2 Положення)

Якщо, атестаційна комісія прийняла рішення про відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, то атестаційна комісія має провести повторну атестацію такого працівника у встановлений нею строк, але не більше одного року. Повторна атестація проводиться з метою перевірки виконання визначених заходів. Після її проведення атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність педагогічного працівника займаній посаді

Ухвалювати рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді обов’язково за присутності працівника, стосовно якого порушено таке питання
(п. 3.6 Положення)

Засідання атестаційної комісії навчального закладу проводиться у присутності педагогічного працівника, який атестується
(п. 3.6 Положення)

Приймати рішення про проведення засідання атестаційної комісії за відсутності педагогічного працівника, після з’ясування причин його неявки. До переліку об’єктивних причин належать: службове відрядження; територіальна віддаленість; тривала хвороба; інші причини, що перешкоджають присутності педагогічного працівник на засіданні
(п. 3.6 Положення)

Члени атестаційної комісії, які не згодні з прийнятим комісією рішенням, додають до протоколу викладену письмово окрему думку з питань атестації педагогічного працівника
(п. 3.7 Положення)

Ухвалювати рішення атестаційної комісії, які приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» рішення ухвалюється на користь працівника, який атестується. Члени атестаційної комісії самі визначають форму проведення голосування – воно може бути як таємним, так і відкритим
(п. 3.8 Положення)

Ухвалювати рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією, у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу
(п. 3.12 Положення)
Проводити повторну атестацію педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, з метою перевірки виконання визначених атестаційною комісією заходів та ухвалювати рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді
(п. 6.2 Положення)

 

Рівні освіти працівників

Оформлення атестаційного листа передбачає внесення відомостей про освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників навчальних закладів.
Рівні освіти вказують відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ (далі – Закон про освіту), пункту 1 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ (далі – Закон про вищу освіту) як:

Рівень
освіти Документ, що підтверджує здобуття освітнього рівня Навчальні заклади, що забезпечують здобуття
освіти відповідного рівня
1. Базова загальна середня свідоцтво про базову загальну середню освіту середні навчальні заклади
2. Повна загальна середня атестат про повну загальну середню освіту середні навчальні заклади, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту
3. Професійно-технічна диплом кваліфікованого робітника (диплом молодшого спеціаліста – випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання в акредитованих вищих професійних училищах, центрах професійно-технічної освіти певного рівня акредитації за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації) професійно-технічне училище; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання
4. Неповна вища диплом молодшого спеціаліста технікум, училище, коледж, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади
5. Базова вища диплом бакалавра коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади, консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет
6. Повна вища диплом спеціаліста, диплом магістра консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет

Згідно зі ст. 6 Закон про вищу освіту до структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:
1) освітні рівні – це характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню:
неповна вища освіта;
базова вища освіта;
повна вища освіта;
2) освітньо-кваліфікаційні рівні – це характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов’язки (роботи) певного рівня професійної діяльності:
молодший спеціаліст;
бакалавр;
спеціаліст, магістр.
Про здобуття неповної вищої освіти свідчить диплом молодшого спеціаліста, а базової вищої освіти – диплом бакалавра.
Здобуття повної вищої освіти підтверджує диплом спеціаліста чи магістра.

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Складено відповідно до пунктів 4.3–4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930 (далі – Положення) та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1473 від 20 грудня 2011 року.
Кваліфікаційна категорія працівника Вимоги до рівня професійної підготовки
та кваліфікації працівника
спеціаліст має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався;
здатний створювати умови для розвитку учнів, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм;
знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології;
використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі;
уміє вирішувати педагогічні проблеми;
уміє встановлювати контакт з учнями, батьками, колегами;
дотримується педагогічної етики, моралі
спеціаліст другої категорії має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра);
здатний створювати умови для розвитку учнів, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм;
знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології;
використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів;
використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі;
постійно вдосконалює свій професійний рівень;
ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з учнями;
впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі;
обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту;
уміє вирішувати педагогічні проблеми;
уміє встановлювати контакт з учнями, батьками, колегами, є авторитетом для них;
дотримується педагогічної етики, моралі;
наявність стажу на педагогічній посаді не менше двох років
спеціаліст першої категорії має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра);
здатний створювати умови для розвитку учнів, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм;
знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології;
лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює учнів з новою інформацією;
використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів;
володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей до учнів;
використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі;
постійно вдосконалює свій професійний рівень;
ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з учнями;
упроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у освітньому процесі;
використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу;
обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту;
вміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з учнями, батьками, колегами, є авторитетом для них;
уміє аргументувати свою позицію;
дотримується педагогічної етики, моралі;
наявність стажу на педагогічній посаді не менше п’яти років
спеціаліст вищої категорії має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра);
здатний створювати умови для розвитку учнів, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм;
володіє широким спектром стратегій навчання та виховання;
застосовує нестандартні форми організації роботи з учнями;
знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології;
лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює учнів з новою інформацією;
використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів;
володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей учнів;
використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі;
постійно вдосконалює свій професійний рівень;
активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні освітні методики і технології, педагогічні засоби;
упроваджує передовий педагогічний досвід у освітньому процесі;
продукує оригінальні, інноваційні ідеї;
використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу;
вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в навчальному закладі;
обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту;
уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з учнями, батьками, колегами, є авторитетом для них;
вміє аргументувати свою позицію;
дотримується педагогічної етики, моралі;
наявність стажу на педагогічній посаді не менше восьми років

Кваліфікаційні вимоги
до майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів
на оплату їх праці за відповідними тарифними розрядами

(подані кваліфікаційні вимоги до майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів на оплату їх праці за відповідними тарифними розрядами, затверджені заступником Міністра освіти України В.О.Зайчук 07.05.1993 р. № 1/9-51).

Кваліфікаційні вимоги до педпрацівника Вимоги до рівня професійної підготовки
та кваліфікації працівника
Майстер виробничого навчання з оплатою праці по 9 тарифному розряду середня спеціальна або вища освіта за фахом;
рівень робітничої кваліфікації не нижче встановленого навчальним планом для випускника профтехучилища з відповідної професії;
відповідає етичним культурним, вимогам до педагогічних працівників;
забезпечує підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних робітників;
сумлінно виконує функціональні обов’язки майстра виробничого навчання

Майстер виробничого навчання з оплатою праці по 10 тарифному розряду відповідає вимогам до майстра виробничого навчання з оплатою праці по 9 тарифному розряду;
рівень робітничої кваліфікації вище встановленого навчальним планом для випускників професійного навчального закладу;
володіє сучасними формами, методами професійного навчання та використовує їх в роботі;
компетентно вирішує завдання комплексного забезпечення навчально-виробничого процесу;
досягає хороших результатів праці, що підтверджується тематичними перевірками адміністрації навчального закладу та поетапною атестацією учнів;
не менше 10 відсотків випускників опановують вищий рівень кваліфікації, ніж передбачений навчальним планом;
стаж роботи в навчальному закладі не менше року, або на виробництві за відповідним фахом не менше 3-х років
Майстер виробничого навчання з оплатою праці по 11 тарифному розряду відповідає вимогам до майстра виробничого навчання з оплатою праці по 10 тарифному розряду;
забезпечує підготовку кваліфікованих і конкурентоспроможних робітників з розвиненим технологічним мислення;
добре володіє та систематично використовує в роботі прогресивні форми, методи професійного навчання;
досягає високої результативності праці, що підтверджується перевірочними роботами адміністрації навчального закладу та поетапною атестацією учнів;
більше 20 відсотків випускників опановують вищий рівень кваліфікації, ніж передбачений навчальним планом;
має високі результати в створенні сучасних умов виробничого навчання учнів;
відзначається технічною грамотністю та технологічною культурою і прищеплює ці якості учням;
вносить вагомий вклад у методичне забезпечення виробничою навчання та методичну роботу;
систематично працює над оновленням своїх професійних знань та умінь;
стаж роботи в навчальному закладі не менше 3-х років, або на виробництві за відповідним фахом не менше 5-ти років
Майстер виробничого навчання з оплатою праці по 12 тарифному розряду відповідає вимогам до майстра виробничого навчання з оплатою праці по 11 тарифному розряду;
має високу професійну кваліфікацію 5 і більший кваліфікаційний розряд, І клас, вищу категорію;
досягає високої результативності праці;
випускники відзначаються високою професійною майстерністю, технічною грамотністю, технологічною культурою та сумлінним становленням до праці;
в роботі використовує інноваційні технології професійної освіти;
має власні ефективні методики та форми виробничого навчання, які використовуються в навчальних закладах регіону, країни;
є автором ефективних методичних розробок, посібників, підручників;
стаж роботи в навчальному закладі не менше 5-ти років

Критерії відповідності
педагогічного працівника займаній посаді
Складено відповідно до пункту 3.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Положення) та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1473 від 20 грудня 2011 року.

 

 

Педагогічного працівника визнають таким,
що відповідає займаній посаді, якщо він:

Має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами про освіту.
Виконує посадові обов’язки у повному обсязі.
Пройшов підвищення кваліфікації.

 

 

 

Атестаційна документація:

 • план організації та проведення атестації;
 • список учителів, які атестуються в черговому
 • порядку (подання керівника чи педагогічноїради до АК;
 • заяви вчителів про проходження позачергової атестації;
 • накази про організацію атестації та затвердження рішень атестаційної комісії;
 • протоколи засідань атестаційної комісії;
 • клопотання, подання;
 • атестаційні листи вчителів.

 

 

План організації та проведення атестації педагогічних працівників на поточній навчальний

рік повинен містити такі розділи:

 1. Порядок і терміни організації атестації.
 2. План роботи атестаційної комісії.
 3. Графік засідань атестаційної комісії закладу (установи).
 4. Список педагогічних працівників, які атестуються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи атестаційної комісії

Професійно-технічного училища №42

Зміст діяльності Термін виконання Відповідальний
Створення атестаційної комісії та затвердження її складу до 20 вересня Керівник закладу
Ознайомлення педагогічних працівників, які піддягають атестації, з наказом «Про створення атестаційної комісії та затвердження «її складу» до 20 вересня Голова атестаційної комісії
Ознайомлення педагогічного колективу з Типовим положенням.

Оформлення атестаційного куточка

до 25 вересня Члени атестаційної комісії
Приймання заяв педагогів про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) до 10 жовтня Секретар атестаційної комісії
Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються, згідно з перспективним планом атестації 22 вересня –

8 жовтня

Члени атестаційної комісії
Співбесіди з педагогічними працівниками щодо індивідуальних графіків проходження атестації до 12 жовтня Члени атестаційної комісії
Засідання атестаційної комісії:

*  розгляд та затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації, згідно

*  з перспективним планом атестації

*  розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії

*  затвердження графіка засідань атестаційної комісії

*  затвердження циклограми діяльності атестаційної комісії

*  затвердження індивідуальних графіків атестації педагогічних працівників

*  ознайомлення з параметрами оцінювання професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів

до 20 жовтня Голова атестаційної комісії

 

 

 

 

 

 

План роботи атестаційної комісії

(продовження)

Зміст діяльності Термін виконання Відповідальний
Видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників» до 20 жовтня Голова

комісії

атестаційної

Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають атестації до 20 жовтня Секретар

комісії

атестаційної

Надання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період до 1 березня Керівник закладу
Вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються, проведення запланованих заходів атестаційної комісії до 15 березня Члени

комісії

атестаційної

Оформлення атестаційних листів у двох примірниках 16 — 20 березня Секретар

комісії

атестаційної

Ознайомлення педагогічних працівників із характеристиками під підпис за 10 днів до проведення атестації Секретар

комісії

атестаційної

Проведення атестації педагогічних працівників до 1 квітня Голова

комісії

атестаційної

Видача атестаційних листів педагогічному працівникові під підпис протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії Секретар

комісії

атестаційної

Видання наказу «Про результати атестації педагогічних працівників» протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії Керівник закладу
Підбиття підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації до 15 квітня Члени атестаційної комісії
Видання наказу «Про підсумки атестації» до 20 квітня Керівник закладу

 

 

 

 

Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії

 

 

 

Голова атестаційної комісії:

 

 • ознайомлювати педагогів, які
 • атестуються, з Типовим положенням;
 • ознайомлювати педагогів, які атестуються, з кваліфікаційними вимогами за відповідною кваліфікаційною категорією та з від­повідними їй посадовими обов’язками;
 • надавати клопотання до районної атестаційної комісії;
 • розподіляти функціональні обов’язки членів комісії та контролювати їх виконання;
 • готувати та проводити засідання атеста­ційної комісії;
 • контролювати правильність ведення до­кументації;
 • затверджувати план та графік роботи атестаційної комісії,

Заступник голови атестаційної комісії:

 • виконувати обов’язки голови у випадку
 • його відсутності; складати план підготовки та проведенняатестації;
 • контролювати виконання графіка роботиатестаційної комісії;
 • готувати проекти наказів: про проведення атестації педагогічних
 • працівників;
 • про підсумки атестації;
 • про створення експертної групи (запотреби);
 • здійснювати контроль за. правильністю оформлення документації, індивідуаль­них графіків проходження атестаціїпедагогами

 

надавати методичну та психологічну до­помогу педагогам, які атестуються;

 • індивідуальні графіки проходження атестації педагогами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • складати числовий та текстовий звіти про проведення атестації;

готувати проект підсумкового наказу про результати проведення атестації


Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії

 

 

 

 

Секретар АК:

 • вести роз’яснювальну роботу із заповнення документації;
 • приймати та реєструвати заяви педагогів;
 • вести документацію атестаційної комісії:
 • журнал реєстрації заяв педагогічних працівників;
 • протоколи засідань атестаційних комісій;
 • оформлювати:
 • атестаційні листи;
 • витяги з наказів щодо проведення атестації;
 • витяги з протоколів;
 • готувати атестаційні матеріали до подання е атестаційну комісію ІІ рівня;
 • запрошувати членів АК на засідання комісії відповідати за їх присутність;
 • регулювати та координувати режим роботи членів атестаційної комісії;
 • унаочнювати інформацію про хід атестації;
 • збирати матеріали щодо проведення атестації, методичні розробки педагогів;
 • своєчасно інформувати педагогів про зміни в нормативно-правовому забезпеченні з питань атестації;
 • готувати проект наказу про підсумки атестації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член атестаційної комісії зобов’язаний:

 • знати нормативно-правові акти щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників;
 • володіти методами аналізу й узагальнення інформації;
 • мати належний рівень комунікативноїкультури;
 • дотримуватися прозорості та гласностіпроцесу атестації;
  • вміти розв’язувати конфліктні ситуації; підтримувати комфортний мікроклімат у колективі під час проведення атестації.

Член атестаційної комісії має право:

 • отримувати необхідну інформацію у межах своєї компетенції;
 • залучати до процедури проведення атестації експертів;
 • брати участь у роботі атестаційної комісії у робочий час;
 • планувати діяльність атестаційної

комісії;

 • виступати в ролі експертів у межах своєїкомпетенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст діяльності та строки виконання

 

 

Відповідальний

 

Форма відображення

 

Опрацювання у колективі всіх нормативно-правових документів, що регламентують порядок проведення атестації педагогічних працівників (до 01.10) Заступник

директора з НВР

Нормативно-правова база
Видання наказу «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу» (до 20.09) Директор

ПТУ №42

Наказ
Контроль за проходженням курсів підвищення кваліфікації педагогів. У разі необхідності — корегування перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації Заступник

директора з НВР

Посвідчення, робота над після курсовим завданням
Складання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження ними курсів підвищення кваліфікації (до 10.10) Заступник

директора З НВР

Перспективні плани проведення атестації та проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами
Приймання заяв педагогів про позачергову атестацію, про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), а також заяв про перенесення строку чергової атестації (до 10.10) Секретар

атестаційної

комісії

Реєстрування заяв
Оформлення стенда з питань атестації (до 20.10) Заступник

директора З НВР

Стенд
Консультування педагогічних працівників, які атестуються в поточному навчальному році, співбесіди з ними (за потреби) Директор ПТУ №42, заступник директора з НВР Книга обліку консультацій

 

Координаційний план проведення атестації

Жовтень

Визначення та узгодження індивідуальних строків проходження атестації педагогічними працівниками Заступник директора Перспективний план проходження атестації
Затвердження списків педагогів, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії (до 20.10) Голова

комісії

атестаційної

Протокол засідання
Видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників» та ознайомлення з ним під підпис педагогічних працівників, які атестуються (до 20.10) Директор

ПТУ №42

Наказ
Оформлення подання до районної атестаційної комісії (за потреби) Директор

ПТУ №42

Подання
Ознайомлення педагогічних працівників з індивідуальними графіками проходження атестації під підпис Секретар

атестаційної комісії

Перспективний план проходження атестації
Вивчення стану документації атестаційної комісії (за потреби) Директор

закладу

навчального

Наказ
Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються Члени

комісії

атестаційної

Довідка за результатами вивчення
Проведення рейтингового оцінювання діяльності педагогічних працівників Практичний

психолог

Узагальнена таблиця (ознайомлення під підпис)
Інформування педагогічного колективу про перебіг атестації (виробнича нарада, нарада при директорі, педрада або засідання атестаційної комісії). Творчі звіти педагогів Директор

закладу

навчального

Протокол
Узагальнення результатів діяльності педагогів у міжатестаційний період Члени

комісії

атестаційної

Портфоліо, картка розвитку професійної діяльності педагога, лист оцінки, узагальнена діагностична карта тощо
Контроль за самоосвітньою діяльністю педагогічних працівників, які атестуються Члени

комісії

атестаційної

Анкетування, співбесіда
Складання характеристик педагогів, які атестуються (до 01.03) Члени атестаційної комісії, директор навчального закладу Характеристики педагогів, які атестуються

 

Березень

Завершення вивчення досвіду роботи педагогів (до 15.03) Члени атестаційної комісії Щоденник аналізу освітнього процесу педагогів, які атестуються
Узагальнення результатів вивчення роботи педагогів, які атестуються. Складання атестаційних листів Заступник

директора з НВР

Атестаційні листи
Проведення атестації педагогічних працівників (до 01.04) Голова

атестаційної

комісії

Протокол
Ознайомлення педагогічних працівників з результатами атестації (протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії), видача атестаційних листів Секретар

атестаційної

комісії

Журнал видачі атестаційних листів
Видання наказу «Про результати атестації» (протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії) Директор

навчального

закладу

Наказ
Ознайомлення під підпис працівників з наказом «Про результати атестації» та надання копії до бухгалтерії (протягом трьох днів після видання наказу) Секретар

атестаційної

комісії

Наказ
Підготування клопотання до районної атестаційної комісії (за потреби) Директор

навчального

закладу

Клопотання

 

 

Квітень

Підбиття підсумків атестації, числові та текстові звіти, видання підсумкового наказу Директор

навчального

закладу,

заступник

директора

Звіти, наказ

 

До 20 вересня

 1. п. 2.1. Наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу.
 2. Протокол №1 засідання атестаційної комісії.

Питання до розгляду:

 • розподіл функціональних обов‘язків між членами атестаційної комісії;
 • складання графіку засідань атестаційної комісії;
 • розробка плану роботи атестаційної комісії;
 • організаційні комісії атестації.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           НАКАЗ

«18» вересня 2017 р.                                                                         №  89-К

 

Про створення атестаційної

комісії та затвердження її складу

 

Відповідно до пункту 2.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010р. № 930,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Створити у Професійно-технічному училищі №42 атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році у кількості восьми осіб.

 

 1. Затвердити персональний склад атестаційної комісії:

 

голова —                     в.о. директора,                         Ю. І. Бенюх;

заступник голови —  заступник директора з НВР    М.О. Кляцький ;

секретар —                 методист                                   С.В. Коваль;

члени комісії:            заступник директора з НВР     Н. Д. Романюк ;

старший майстер                      В. М. Вдовиченко ;

викладач ЗОП                           Н. М. Шведова ;

­­­­­ голова профкому                      Л.Г. Тюлєнєва ;

Методист НМЦ ПТО (за згодою)                               В.В. Лагутіна.

 

 

 1. Довести зміст наказу до відома членів атестаційної комісії та педагогічних працівників навчального закладу.

 

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о  Директора                                                       Ю.І. Бенюх

 

(особистий  підпис)                             (ініціали, прізвище)

 

Жовтень

 

До 10 жовтня до відповідної атестаційної комісії подають:

списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію;

заяви про перенесення строку атестації;

подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, а також подання на пониження категорії педагогічному працівнику у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява про позачергову атестацію          (Зразок)

Голові атестаційної комісії

(назва закладу або установи)

П.І.Б.

Посада педагогічного працівника, який бажає атестуватися,

П.І.Б. (повністю)

Заява

Прошу атестувати мене в 201— /201—  навчальному році у позачерговому порядку на присвоєння кваліфікаційної категорії ————————————————————————————

Попередньо була атестована   ——————-   року. Результати попередньої атестації: встановлена кваліфікаційна категорія ———————————————————————

Підвищення кваліфікації пройшла у 201—   році.

Копія документа про підвищення кваліфікації додається.

 

 

Дата                                                                     Підпис

 

Заява про позачергову атестацію

(Зразок)

Голові атестаційної комісії (назва закладу або установи)

П.І.Б.

Посада педагогічного працівника, який бажає атестуватися,

П.І.Б. (повністю)

 

Заява

У зв’язку з тривалою хворобою, прошу перенести мою чергову атестацію на 201— /201—  навчальний рік.

Попередньо була атестована —————— року. Результати попередньої атестації: встановлена кваліфікаційна категорія ——————————————————————-

Підвищення кваліфікації пройшла у 20 ——-   році.

Копія документа про підвищення кваліфікації додається.

Підпис

 

Подання адміністрації навчального закладу

 

Голові атестаційної комісії (назва навчального закладу)

 

Подання

Адміністрація (педагогічна рада) навчального закладу, порушує клопотання про позачергову атестацію педагогічного працівника

 

До 20 жовтня

Атестаційна комісія:

 • затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються;
 • затверджує графік роботи атестаційної комісії
 • приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації.

Працівники, які атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

 

Директор ПТНЗ видає наказ «Про атестацію педагогічних працівників у 20__ — 20__ навчальному році»

 

 

 

 

Наказ

«09» жовтня  2017 р.                                                          № 95-К

Про проведення

атестації педагогічних

працівників у 2017 -2018 н.р.

 

Згідно з типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р.    № 930 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. за № 1255\ 18550 та на підставі рішення атестаційної комісії (протокол №1 від 20 жовтня 2015року)

 

НАКАЗУЮ:

1.Провести чергову атестацію педагогічних працівників:

Войденко Галина Дмитрівна

Тарахненко Олександр Володимирович

Коваль Світлана Вікторівна

Войденко Валентин Анатолійович

Синько В’ячеслав Анатолійович

Красун Тетяна Віталіївна

Пташник Ольга Михайлівна

2.Заступнику директора з навчально- виробничої роботи  Кляцькому Миколі Олександровичу:

2.1 Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні  діяльності педагогічних працівників .

2.2 Забезпечити підвищення кваліфікації педагогами , які атестуються.

 1. Довести зміст наказу до відома членів атестаційної комісії та педагогічних працівників навчального закладу.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора  ПТУ № 42:   _______________________ Ю.І.Бенюх

 

 

До 1 березня

Керівник навчального або іншого закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у мі жатестаційний період.

Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об’єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією тощо.

Педагогічний працівник не пізніше як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

 

 

 

 

Протоколи засідань

атестаційної

Засідання атестаційної комісії формулюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

 

 

 

 

 

 

Наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій

 

 • Протягом п’яти днів після засідання атестаційноїкомісіїкерівник закладу або органу управління освітою видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.
 • Наказ у триденний строкдоводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.