Звіт директора

 

Звіт
в.о. директора професійно-технічного училища №42
про виконану роботу у 2016-2017 н. р.

У  2016-2017 навчальному році  професійно — технічне училище №42 забезпечувало реалізацію права громадян на  здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти .  Училище здійснювало підготовку робітників відповідного рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти.
Підготовка кваліфікованих робітників здійснювалася з 7-ми професій , 4 з яких – Інтегровані , у відповідності з наявною навчально-матеріальною базою, ліцензійним обсягом та потребою регіону в робітниках .
В  2016-2017 навчальному році  професійно — технічне училище №42 здійснювало підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями :

— Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1» «А2» «В1» ) . Водій автотранспортних засобів ( категорії «С1» );
— Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1. А2.);
— Водій автотранспортних засобів ( категорії «С1» ) ;
— Кухар . Офіціант;
— Плодоовочівник. Озеленювач;
— Плодоовочівник;
— Швачка. Вишивальник.

На 1-й курс 2016-2017 н. р.  за державним  замовленням було прийнято на навчання 180 осіб, тобто державне замовлення виконано на 100%.
Протягом 2016-2017 навчального року в училищі навчалося : 319 учнів, з них 14 дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування .
Станом на 1.07.2017 р.  було випущено всього 135 учнів, з них 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування .
Перехідний контингент складав 197 учнів, з них 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування .
Із загальної кількості випускників  працевлаштовано – 81 особа.
Станом на 12.08.2017 р. було випущено – 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них працевлаштовані всі. Компенсація на придбання одягу,  взуття та м`якого інвентарю за нормами виплачена 100%.
Навчально-виробничий процес в училищі був спланований і організований на підставі вимог :
—         Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
—         Положення про професійно-технічний навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998р. № 1240);
—         Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (затверджено наказом Міністрів освіти і науки України від 30.05.2006р. № 419);
—         Інших нормативно-правових актів  та інструктивно-методичних матеріалів у галузі професійно-технічної освіти .
Навчально-виробничий процес в училищі здійснювався згідно з річним планом роботи професійно-технічного училища №42, який визначав усі напрямки діяльності навчального закладу та важливі проблеми ,  над якими працював колектив у навчальному році ,  а також відповідно до робочих навчальних планів  з підготовки кваліфікованих робітників,  погоджених з директором обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Миколаївській області  і затверджених директором Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації  з усіх ліцензованих професій .
Виробниче навчання учні училища проходили на відповідних  до фаху базових підприємствах , з якими укладено договори  та на навчально-матеріальній базі училища .
Для забезпечення якісного виконання усіх завдань виробничої практики з керівниками підприємств складалися договори  про проходження виробничої практики, в яких було визначено зобов`язання обох сторін. Під час виробничої практики  керівники підприємств  видали письмову виробничу характеристику кожному учню-практиканту .
Учні випускних груп проходили  переддипломну практику на виробництві.
Протягом 2016-2017 навчального року пройшло практику 319 учнів.
Організацію уроків теоретичного, виробничого навчання та виробничої практики було сплановано з урахуванням вимог охорони праці –  36 годин на тиждень.
Перед початком кожного навчального року в училищі видається наказ «Про організацію навчально-виховного процесу в навчальному році», в якому визначено:
—         режим роботи училища;
—         педагогічне навантаження викладачів;
—         закріплення класних керівників та майстрів виробничого навчання за навчальними групами;
—         персональний склад і керівники методичних комісій;
—         персональний склад педагогічної ради ;
—         завідуючі навчальними  кабінетами, лабораторіями, майстернями;
—         педагогічний стаж викладачів і майстрів виробничого навчання;
— закріплення керівників гуртків.
При проведенні теоретичної підготовки викладачі і майстри виробничого навчання проводили різні типи уроків:  звичайні комбіновані уроки, уроки-лекції, семінари, уроки лабораторно-практичних робіт , консультації, індивідуальні заняття та інші форми організації теоретичного та виробничого навчання.
На кожну навчальну  групу було заведено журнали обліку теоретичного та виробничого навчання установленої форми, в яких викладачі і майстри здійснювали облік успішності, поведінки учнів, відвідування ними уроків та виконання навчальних програм.   Знання, уміння та навички учнів оцінювалися за 12-ти бальною системою.  Записи в  журналах відповідали поурочно-тематичним планам з усіх  предметів навчання. Якість їх ведення і повнота виконання робочих навчальних планів і програм перевірялися в.о.директора та  заступниками директора з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи .
Для визначення рівня навчальних досягнень учнів в училищі здійснювався внутрішній контроль за навчально-виробничим процесом, який проводився згідно з робочими навчальними планами:
—         поточний контроль, який включає поурочне опитування учнів, контрольні та перевірочні роботи;
—         тематичний контроль (тематичне оцінювання учнів);
—         проміжний контроль (семестрове та річне оцінювання);
—         вихідний контроль (державна підсумкова і державна кваліфікаційна атестація).
З метою виявлення рівня знань учнів 1-го курсу, які поступили на навчання до училища , у вересні проводилися діагностичні роботи («нульовий зріз знань») із загальноосвітніх  дисциплін.  Аналіз робіт показав,  що більшість учнів , які приступили до занять в училищі у 2016-2017 н. р. ,  мають низький рівень знань із загальноосвітньої підготовки. Тому наказом в.о. директора  було визначено заходи для підвищення рівня знань учнів 1-го курсу.
Контроль навчально-виробничої роботи викладачів в училищі здійснював в.о. директора  та його заступники.  Було складено графік проведення директорських контрольних робіт  посеместрово . Результати директорських контрольних робіт показали незначну розбіжність із результатами семестрового оцінювання.   Роботи показали , що серед учнів майже усіх професій існує незначний відсоток початкового рівня знань з професійної  підготовки.
Велику  увагу  в.о.директора  приділяє  методичному  зростанню  педагогічного     колективу.  Протягом року було організовано методичну роботу з педагогічними працівниками.  Вона проводилася згідно плану методичної роботи на рік.
В училищі систематично проводяться   педагогічні читання,  інструктивно-методичні  наради з педагогічними працівниками різної тематики.  На протязі 2016 -2017н. р.  проведено  12 відкритих уроків, 18  відкритих виховних заходів.  Також  в училищі проводилися предметні тижні та декади професійної майстерності. Під керівництвом в.о. директора було  проведено  7 засідань  педагогічної  ради училища , на яких було розглянуто актуальні питання роботи навчального закладу.  Кожного понеділка проводилася нарада  з адміністрацією училища,  на якій ставилися завдання по виконанню плану роботи  училища  на тиждень.
Проводилися семінари , круглий стіл з питань удосконалення навчально-виховного процесу, майстер-класи; кожен з викладачів проводив  індивідуальну методичну роботу: працювали над методичними розробками , проводили відкриті уроки, займалися самоосвітою.
Педагогічні працівники  ПТУ №42 брали активну участь у засіданнях обласних методичних секцій, які проводив НМЦ ПТО в Миколаївській області.
Протягом 2016 — 2017 н. р. адміністрацією училища було направлено на курси підвищення кваліфікації 20 педагогічних працівників, які успішно пройшли їх в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, МОІ ППО НМЦ ПТО ПКІПП у Хмельницькій області , Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти.  Крім того, атестаційною комісією училища було про атестовано 7 педагогічних працівників  у черговому порядку. Із них 2 чол. підвищили категорію (кваліфікаційний розряд) , 3 чол. підтвердили тарифний розряд, 2 чол. атестувалися на відповідність займаній посаді; 2 чол.(заступники директора з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи) в департаменті освіти і науки облдержадміністрації . Таким чином,  план підвищення кваліфікації  та атестації педагогічних працівників за 2016-2017 н. р. виконано.
Виховна робота в училищі проводилася відповідно до «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української  державності», «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти» та річного плану роботи на навчальний рік. Виховну роботу було сплановано  в учнівських групах  класними керівниками та активом навчальних груп на основі річного плану. Усі заходи виховної роботи в навчальних групах , в тому числі і індивідуальну роботу з учнями,  класні керівники та майстри в/н планували та фіксували у журналах  обліку виховної роботи.
Виховна робота була  зорієнтована на систему позаурочної діяльності учнів, основною метою якої є максимальна реалізація потенціалу  кожного виховного заходу  в напрямі всебічного виховання та розвитку особистості. Основна увага приділялася  морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередженню негативних явищ серед  молоді, проводилася індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень.
У 2016-2017 н. р.  працювала Рада з профілактики правопорушень серед учнів училища. Протягом звітного періоду було проведено 10 засідань , на яких розглядалися питання пропусків учнями занять без поважних причин та низьку успішність, порушення ними дисципліни на уроках та в позаурочний час. Для кожного конкретного випадку визначалися напрямки роботи  і заходи профілактики правопорушень. Напрацьовано  певну систему виховної роботи з питань превентивного виховання. В навчальному закладі створено органи учнівського  самоврядування, батьківський комітет.
Розроблено спільні заходи щодо профілактики правопорушень разом з відділом кримінальної міліції  та службою у справах дітей . Проводилася профілактична виховна робота з учнями , які потребують особливої уваги та батьками, які ухилялися від виховання своїх дітей.  Налагоджено тісну співпрацю  з центром соціальних служб для сім`ї, дітей  та  молоді, постійно проводилися   зустрічі  з представниками відповідних служб  і медичними працівниками .
На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Тому у 2-му семестрі 2016-2017 н. р., відповідно до рішення педагогічної ради,  було впроваджено ведення екрану відвідування  уроків теоретичного та виробничого навчання погодинно  викладачами і майстрами в/н,  що дало об`єктивну  картину пропусків.
Визначаючи навчальні проблеми  виховної роботи з учнями,  слід зазначити, що виховання  здійснюється  як у навчальній,  так і у позаурочній  діяльності.  Засвоєння у процесі навчання  певної кількості знань, умінь і навичок сприяє формуванню в учнів світоглядних понять і переконань,  дозволяє  оволодіти  надбаннями культури, нормами і правилами поведінки.
Більш складною є позаурочна виховна робота.  Відомо,  що основне її призначення – це створення  умов для вільного розвитку  особистості,  виявлення й активізації її творчих здібностей, розвитку  і вдосконалення  розумових,  фізичних,  моральних,  естетичних  якостей. Для цього в нашому  училищі  протягом звітного періоду організовано роботу гуртків та клубів за інтересами.
Для проведення  повноцінного дозвілля в училищі регулярно відбуваються  масові заходи, святкові та урочисті лінійки («День знань», «День учителя», «День Збройних Сил України», «День захисника Вітчизни», «День матері» тощо), виступи художньої самодіяльності, зустрічі з учасниками АТО та праці,  тематичні вечори, предметні тижні,  вікторини, спортивні змагання «Козацькі забави» тощо.
У рамках предметних тижнів проводились конкурси для учнів з метою підтримки духу змагання, популяризації здорового способу життя, а саме:
—        «Нумо, хлопці»;
—        «Молодь обирає здоровий спосіб життя»;
—        конкурси професійної майстерності.
За результатами конкурсів видавалися накази в.о. директора училища і визначалися переможці, яких нагороджено подяками та грамотами.
Велика увага приділяється формуванню в учнів загальнолюдських духовно-моральних цінностей, основними напрямками яких є виховання таких якостей як: людяність, ввічливість, скромність, тактовність,  дисциплінованість.
У грудні 2016 р. члени учнівської ради організували учнів училища  до активної участі у благодійній акції «Серце до серця», в результаті чого зібрали певну суму коштів .  Всі гроші,  зібрані під час акції, передані дітям з функціональними обмеженнями в центр соціальної реабілітації для дітей з обмеженими можливостями. Також протягом 2016-2017 н. р.  учні училища разом з класними керівниками та майстрами в/н брали активну участь у акції  «Допоможемо воїнам АТО».
Значна увага приділялася патріотичному, екологічному, художньо-естетичному вихованню учнів.  Протягом навчального року  було проведено низку заходів, присвячених дню народження  Т.Г. Шевченка .
Протягом звітного періоду приділялася велика увага учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та учням з малозабезпечених сімей. З ними проводилася постійна індивідуальна виховна робота як з боку класних керівників та майстрів виробничого навчання начальних груп, так і з боку адміністрації училища . Соціальним педагогом на початку вересня складено акти обстеження житлових умов, де проживають учні.  Спільно з класними керівниками та майстрами виробничого навчання  постійно контролюється питання  проживання учнів як у гуртожитку, так і на квартирах .
У грудні 2016 р. для учнів пільгових категорій був організований святковий вогник «День Святого Миколая»,  на якому учні  отримали подарунки.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського  піклування, вчасно  і в повній мірі  отримували стипендій  та всі інші виплати.
У липні-серпні 2017 р. 4 учнів пільгових категорій оздоровилися у таборі відпочинку «Ольвія» м. Очаків.
Адміністрацією ПТУ №42 вживалися заходи щодо забезпечення у 2016-2017 навчальному  році високоефективного і стійкого фінансово-економічного стану.
У результаті  фінансовий план у 2016-2017 н. р.  році  виконано за всіма показниками.  Сформований бюджет забезпечив фінансування пріоритетних напрямів  діяльності училища .
Під особливою увагою знаходились питання розвитку та поліпшення умов для проведення навчального процесу, стимулювання праці співробітників, навчання та виховання учнів. Протягом року своєчасно та у повному обсязі здійснювались соціальні виплати , підвищення заробітної плати та стипендій відповідно до рішень Уряду.
Дотримання чинного законодавства у фінансово-господарській діяльності підтверджено прийняттям без зауважень річного фінансового звіту Міністерством освіти і науки України,  Держказначейством України.

Протягом 2016-2017 н. р. надійшло коштів :
ВСЬОГО надійшло коштів – 9 428 952 грн. , в тому числі :
1.  Від господарської діяльності – 388 965 грн.;
2.  Від виробничої практики – 44 800 грн.;
3.  Від освітніх послуг (Центр зайнятості) – 23 122 грн.;

ВИКОРИСТАНО на :
1.  Зарплату – 4 296 989 грн.;
2.  Нарахування на зарплату – 905 129 грн.;
3. Стипендія – 1 251683 грн.;
4.  Харчування — 702 812 грн.;
5.  Послуги зв`язку – 5 000 грн.;
6.  Оплата за електроенергію – 358 716 грн.;
7.Оплата інших електроносіїв (вугілля).  – 1 534840 грн.;
8. Придбання паливно-мастильних матеріалів – 139 320 грн.;
9. Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту — 139 320 грн. ;
10.Предмети ,матеріали , обладнання та інвентар – 90 143 грн.;
11.Медикаменти – 5 000 грн.

Завдання на наступний рік

—         підвищення якості та пошук  нових форм проведення профорієнтаційної роботи серед школярів Баштанського та Новобузького районів;
—         удосконалення навчально-виробничого і виховного процесів з орієнтацією на модель випускника ПТНЗ, що відповідає державним стандартам,   вимогам замовників робітничих кадрів та ринку праці;
—         тісно співпрацювати із замовниками кадрів на основі двосторонніх трудових договорів з метою забезпечення учнів базами для проходження виробничої практики та 100%-го працевлаштування;
—         підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів шляхом впровадження сучасних освітніх та виробничих технологій у навчальний процес;
—         удосконалення роботи щодо збереження перехідного контингенту учнів 1-го та 2-го курсів та попередження пропусків занять учнями без  поважних причин;
—         продовжити і надалі роботу над удосконаленням навчально-матеріальної бази училища з усіх професій та  предметів навчання;
—         продовжувати вивчати ринок праці з метою кращої обізнаності з предметами ринку нашого регіону і відкриття нових інтегрованих професій;
—         провести поточний ремонт приміщень;
—         провести капітальний ремонт даху учбового корпусу ;
—         придбати для навчального господарства нову техніку.

У  полі зору в.о.директора професійно-технічного училища №42 постійно знаходились питання матеріальної  і моральної  підтримки  працівників  та  учнів.  В колективі створений творчий,   дружній,   доброзичливий  морально-психологічний   клімат.