Правила прийому учнів

Погоджено                                                                      Затверджую

Директор    департаменту                                              Директор ПТУ-42

освіти і науки  Миколаївської                                        _________Ю.І.Бенюх

облдержадміністрації

________  О.О.  Удовиченко

«___»______  _____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ

ДО ПРОФЕСІЙНО ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА№42

На  2019  рік

 

 

 

 

 

 

І. Загальна частина

1.1. Ці  правила є обов’язковими для Професійно-технічного училища №42

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Професійно-технічного  училища №42 здійснюється   за  освітньо-кваліфікаційним рівнем:

кваліфікований робітник.

для здобуття професій :

–  Тракторист — машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А1,А2,В1. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (3розряд).Водій автотранспортних засобів категорія С1.

(Кількість учнів 30 чоловік, приймаються на базі базової загальної середньої освіти, з отриманням повної загальної середньої освіти), термін навчання 3 роки. Форма навчання –денна.

  • Кухар. Офіціант.

(Кількість учнів 30 чоловік, приймаються на базі базової загальної середньої освіти, з отриманням повної загальної середньої освіти), термін навчання 3 роки. Форма навчання –денна.

  • Тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А1,А2,В1.

(Кількість учнів 30 чоловік, приймаються на базі повної загальної середньої освіти), термін навчання 1 рік. Форма навчання –денна.

  • Водій автотранспортних засобів категорія С1.

(Кількість учнів 30 чоловік, приймаються на базі повної загальної середньої освіти), термін навчання 6 місяців. Форма навчання –денна.

  • Плодоовочівник. Озеленювач.

(Кількість учнів 30 чоловік, приймаються на базі базової загальної середньої освіти, без отримання повної загальної середньої освіти), термін навчання 2 роки. Форма навчання –денна.

  • Плодоовочівник

(Кількість учнів 30 чоловік, приймаються на базі базової загальної середньої освіти, без отримання повної загальної середньої освіти), термін навчання 1 рік. Форма навчання –денна.

-Швачка. Вишивальник.

(Кількість учнів 30 чоловік, приймаються на базі базової загальної середньої освіти, без отримання повної загальної середньої освіти), термін навчання 2 роки. Форма навчання –денна.

1.5. Прийом громадян до Професійно-технічного училища №42 на первинну професійну підготовку здійснюється на  державне замовлення  за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6.    Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Професійно-технічного училища №42 здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Професійно-технічного училища №42, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

— організовує прийом заяв та документів;

— проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії , умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

— організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

— приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Професійно-технічного училища №42, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

— організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

— порядок роботи приймальної комісії : з 8 годин до 17 годин

Понеділок – П’ятниця;

2.4.Учням, які зараховані на навчання надається гуртожиток та трьох разове харчування.

2.5. Строки проведення прийому на навчання з 01 травня по 25 серпня 2019 року

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Професійно-технічного училища №42, вказуючи обрану професію , форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал);

медичну довідку за формою, (086-У);

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу  та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Професійно-технічного училища №42 проводиться шляхом  відбору вступників на навчання:

за результатами співбесіди;

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

  1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

— діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом , відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

— діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року    № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

— випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

— випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

— учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями , для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

— особи, які вступають до професійно-технічного училища №42 за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного  відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   професійно-технічного училища №42 за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до Професійно-технічного училища №42 здійснюється наказом  директора .

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Професійно-технічного училища №42 може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Професійно-технічного училища №42 на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного училища №42. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій  Професійно-технічне училище №42 може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного училища №42, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5 Контроль за дотриманням правил прийому  Професійно-технічного  училища №42 здійснюється департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.